Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

15 d’octubre 2008

Pla de funcionament del servei de menjador escolar curs 08/09

PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2008-2009

1.- Modalitat de gestió.

La gestió del servei de menjador escolar del CEIP “Teresa Bergadà” la realitza L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES d’aquest Centre legalment constituïda.

L’AMPA té contractada l’empresa M.N Catering 2003 del municipi d’Alcoletge, que porta a terme el servei de càtering, fent-se càrrec de l’elaboració i subministrament dels menús. L’AMPA també té contractades 4 persones per fer-se càrrec del servei de menjador.

2.- Espais i instal·lacions reservats al servei de menjador.

 1. La cuina: Actualment disposa d’una superfície de 39´85 metres quadrats. Aquest espai disposa dels seus utensilis de cuina, rentadora de plats, safates i coberteria, un electrodomèstic de refrigeració , ........
 2. El menjador: Disposa d’una superfície de 67 metres quadrats. Aquest espai té les seves taules i cadires corresponents. Excepcionalment s’utilitza per activitats realitzades pels alumnes de l’escola. Aquest ús diferenciat del local no interfereix mai en l’activitat específica d’aquesta instal·lació. És fa especial èmfasi en la neteja després d’un acte no propi del menjador.
 3. Els usuaris del menjador escolar disposaran dels següents espais i instal·lacions: Cuina, Sala usos múltiples (menjador), lavabos, pati parvulari, pati del Centre.
 4. La sala destinada a menjador escolar té una capacitat per a 80 comensals.
 • Activitats en dies de pluja: durant les jornades de mal temps els alumnes comensals romandran en espais tancats realitzant diverses activitats. Quedaran definits els espais disponibles de l’escola, per tal d’ubicar els alumnes en els dies de pluja.

3.- Personal i funcions de les monitores.

 • 2 Pares o mares encarregats d’administrar el servei de menjador per part de l’AMPA.
 • 1 Coordinadora de menjador.
 • 3 Monitores de menjador.

- Funcions de la Coordinadora de menjador.

Tindrà les següents tasques específiques:

 • És farà càrrec de la gestió i control dels menús sol·licitats a l’empresa de càtering.
 • Aquesta gestió serà transparent i serà supervisada pels responsables de l’AMPA.
 • Responsabilitzar-se i vetllar pel bon funcionament del menjador.Passarà llista dels comensals abans d’entrar al menjador.
 • Supervisar la tasca de l’equip de monitores.
 • Dinamitzar l’equip de monitores de menjador.
 • Supervisar i executar correctament el nou Pla de funcionament de menjador.
 • Informar de qualsevol incidència que afecti el reglament de règim intern.
 • Realitzar l’informe trimestral de l’alumne comensal.
 • Tindrà la tasca administrativa dels tiquets de menjador. Si en alguns casos rep diners per part dels pares o mares, portarà un control exhaustiu i transparent. Els responsables de l’AMPA de menjador supervisaran aquesta gestió econòmica.
 • Al finalitzar el mes vençut, traslladarà als responsables de l’AMPA, el llistat dels alumnes fixos que gaudeixen del servei de menjador, per tal de girar els rebuts bancaris.
 • Farà de representant de les treballadores de menjador, per tal de millorar les condicions laborals i socials.
 • Traslladarà als responsables de l’AMPA de menjador els fulls d’incidències que hi hagin.
 • És farà càrrec de la documentació necessària per al servei ( models d’autoritzacions mèdiques, fulls d’incidències, control del segell de l’AMPA, plantilles de dades bancàries.
 • Tindrà cura de les dades personals dels pares i mares, alumnes i altres dades amb relació l’AMPA, segons estableix la llei de dades de caràcter personal.
 • Rebrà les indicacions directes de les decisions de l’AMPA referent al servei de menjador
 • Tindrà igualment assignades les tasques encomanades com a monitora de menjador.

Funcions de les Monitores de menjador.

Tindran les següents tasques encomanades:

 • Comprovar el rentat de les mans dels alumnes abans i després del dinar.
 • Realitzaran la distribució dels dinars als comensals.
 • Distribuir el menjar per les taules amb la finalitat que tothom rebi la ració estipulada i que cap nen/a s’hagi d’aixecar de la taula.
 • Motivar als comensals per una alimentació variada i equilibrada.
 • Vetllar per l’ordre i la convivència, i educar per als hàbits d’higiene.
 • Promoure la participació activa en les diferents tasques del menjador.
 • Administrar la medicació a l’alumne/a i sempre amb la prèvia autorització escrita dels pares o tutors i acompanyada de la prescripció mèdica.
 • La neteja dels estris utilitzats per al consum dels menús.
 • Tindran prohibit colpejar les safates dels comensals per tal de fer silenci al menjador.
 • Tindran cura del parament i estris utilitzats.
 • Recollida selectiva de deixalles (si és possible ) i la neteja del menjador.
 • Vigilància i control dels alumnes comensals.
 • Quedarà totalment prohibit cap favoritisme d’atenció i servei als comensals.
 • No estarà permès treure aliments fora del menjador.
 • Orientar i corregir els mals hàbits posturals.
 • Fomentar la sociabilització entre tots els alumnes.
 • Atendre als nens/es en cas d’accident.
 • Traslladar als alumnes als diferents espais d’activitat , vigilant la seva conducta en tot moment.
 • Vigilància activa en els espais utilitzats, oberts o tancats.
 • Tancaran i obriran les portes d’accés a l’escola que es determinin.
 • Tindran prohibit emportar-se a casa el menjar sobrant dels menús dels comensals.
 • Vetllaran per el compliment de les ordres senyalades durant la jornada de treball i comunicaran als responsables de menjador les incidències en el servei.
 • Traslladaran a la coordinadora de menjador qualsevol suggeriment , millora en el servei, condicions laborals i socials, necessitat de material i vestuari, conflictes, etc...
 • Els menús seran servits per les monitores al menjador de l’escola, quedant totalment prohibit el fraccionament de les racions.

4.- Distribució i horaris dels torns de menjador.

El servei de menjador es fa mitjançant dos torns de comensals. El primer torn comprèn tots els alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5). El segon torn està integrat pels alumnes de Primària ( de 1r a 6è).

Horaris dels torns

1r torn:

A les 11:55 hores 2 monitores del menjador aniran cap a les aules per a recollir els comensals de P3, P4, P5. La resta de monitores acabaran de preparar el menjador. Abans d’entrar al menjador es passarà llista i s’anirà al lavabo per rentar-se mans i cara.

A les 12:50 hores aproximadament, 2 monitores, acompanyaran als alumnes al pati. Al menjador es quedaran 2 monitores amb els nens que encara no han acabat i aniran preparant les taules pel 2n torn.

 • Una vegada han acabat de dinar els comensals hauran de rentar-se mans i cara.
 • Els alumnes faran el fluor, si hi ha les instal·lacions apropiades al Centre.
 • Les monitores de menjador retiraran les safates als comensals de P3, P4, P5 una vegada que han acabat de dinar.
 • Els comensals de parvulari disposaran d’una tovalloleta.
 • Els alumnes de parvulari han d’estar en tot moment vigilats per les monitores.

2n torn:

 • A les 12:55 hores, 2 monitores aniran cap a les aules per a recollir els comensals de 1r, 2on i 3r. Abans d’entrar al menjador es passarà llista per rentar-se mans i cara.
 • A les 13:50 hores, 2 monitores acompanyaran als comensals de 1r, 2on i 3r al pati.
 • A les 13:55 hores aproximadament, les mateixes monitores recolliran als comensals de 4t, 5è, i 6è. Els nens que van acabant, surten al pati acompanyats d’una monitora.
 • A les14:50 hores, 2 monitores acompanyaran als alumnes de parvulari a les seves files corresponents. La resta d’alumnes faran fila en el seu lloc corresponent. Una monitora vigilarà la porta i voltants durant l’arribada dels nens que no han dinat a l’escola.
 • Una vegada han acabat de dinar els comensals hauran de rentar-se mans i cara.
 • Els alumnes han d’estar en tot moment vigilats per les monitores.

5.-Previsió d’usuaris:

 • Quatre monitores que realitzen el servei, contractades per l’AMPA.
 • Alumnes: de 70 a 80 diaris.

6.- Preu del menú i forma de pagament:

El preu proposat per Junta de l’AMPA per aquest curs escolar és de 6,00 euros per comensal/dia.

Aquest preu, proposat per la Junta, haurà de ser aprovar pel Consell Escolar del centre i aquesta quota serà per l’ús regular del servei de menjador. Pels usuaris esporàdics el preu serà el mateix. Als comensals fixos se’ls hi girarà un rebut bancari. La resta de comensals i que no utilitzin la forma de pagament a través de l’entitat bancària, compraran “el tiquet menjador” que el comensal presentarà cada dia que faci ús del servei de menjador.

Els alumnes becaris satisfaran la diferència de l’ajut rebut respecte del cost menú.

7.-Estudi quantitatiu i qualificatiu dels menús:

Es proposa que l’empresa de càtering d’Alcoletge faci una planificació de menús per mesos. Aquesta planificació s’exposarà al tauler d’anuncis de l’AMPA i del Centre i es farà arribar una còpia a la Direcció de l’escola. També es farà arribar un model a cada una de les famílies dels comensals que regularment es queden al menjador.

8.- Composició dels menús:

D’acord amb el que s’ha exposat, las dietes de cada menú han de contemplar les exigències bàsiques per assolir una alimentació compensada de qualitat i amb les condicions higièniques -sanitàries pertinents.

9.- Objectius del servei de menjador.

El dinar és una bona oportunitat perquè els alumnes aprenguin que l’acte de menjar no solament satisfà la sensació de gana que puguin tenir, sinó que és una manera de comunicar-se, un moment de transmissió de cultura i de costums propis, l’aprenentatge d’uns bons hàbits i la implantació de pautes adequades de conducta alimentària com:

 • Conèixer els aliments i apreciar-ne les diferències.
 • Aprendre a menjar-s’ho tot i de tot.
 • Rentar-se les mans abans i després de l’àpat.
 • Utilitzar adequadament els estris de menjar.
 • Participar en la selecció de residus.
 • Respectar les companyes i companys i el seu espai.
 • Conèixer els costums propis del país.

10.- Informació a les famílies del funcionament del menjador:

En el transcurs del curs escolar, s’informarà als pares o tutors de tot el que fa referència al funcionament del menjador. En el tauler d’anuncis de l’AMPA i de l’escola, quedarà exposat el Reglament de Règim Intern del Menjador Escolar i el Pla de Funcionament del servei de menjador del Centre, aprovat pel Consell Escolar, així com la relació de menús programats per mesos.

11.- Creació d’una Comissió de Seguiment del Menjador Escolar:

Per tal de tenir un millor funcionament del menjador escolar es crea una Comissió de Seguiment formada pel President/a de l’AMPA, dosmembres de l’Associació de Pares, el Director del CEIP Teresa Bergadà i la Coordinadora de monitores. La seva funció és vetllar pel bon funcionament del servei de menjador. Es presentarà, en la última reunió del curs escolar del Consell Escolar, un informe -memòria de les activitats realitzades durant el curs al menjador.

12.-Aprovació per part del Consell Escolar.

Tots els aspectes que contempla aquest Pla de funcionament de Menjador estan subjectes a modificació, igual que les noves consideracions que es puguin incorporar, ja que es tracta d’un “document obert” i per tant susceptible de modificacions, segons vagi indicant l’experiència en la seva aplicació. És l´AMPA del CEIP Teresa Bergadà qui té la competència de fer les pertinents modificacions, que hauran d’estar aprovades pel Consell Escolar.

Aquest Pla de Funcionament de Menjador ha estat aprovat pel Consell Escolar en la reunió celebrada el dia 9 d’octubre de 2008.

El president de l’AMPA,