Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

10 de setembre 2010

Gestió econòmica del servei de menjador pel curs escolar 2010/2011

GESTIÓ ECONOMICA DEL SERVEI DE MENJADOR PEL CURS ESCOLAR 2010/2011

Tarifes i sistema cobrament

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària per avançat. Es farà efectiva del dia 12 al 15 de cada mes.

El sistema de pagament serà mitjançant quotes. Us podeu adherir a la quota que s'adapti més a la vostra situació, segons la freqüència d'ús del menjador. Cal tenir en compte que:

- Si al finalitzar el mes no heu gaudit de tots els dies que us corresponen, s'abonarà 5.85€/dia, en la quota del mes següent.

- En cas de sobrepassar els dies que us corresponguin, es necessari presentar a la monitora de menjador el rebut bancari amb I'import del menú (5.85€) com a tiquet. Si aquesta situació és repeteix, caldrà passar-se a una quota superior.

Quota A


Quota B

Quota e

Setembre


18 dies

105.30€

12 dies

70.20€

4dies


23.40€

Octubre


20 dies

117.00€

13 dies

76.05€

5 dies


29.25€

Novembre


21 dies

122.85€

14 dies

81.90€

5 dies


29.25€

Desembre


14 dies

81.90€

12 dies

70.20€

4 dies


23.40€

Gener


17 dies

99.45€

10 dies

58.50€

5 dies


29.25€

Febrer


19 dies

111.15€

12 dies

70.20€

4 dies


23.40€

Mar~


19 dies

111.15€

9 dies

52.65€

3 dies


17.55€

Abril


15 dies

87.75€

10 dies

58.50€

4 dies


23.40€

Maig


22 dies

128.70€

13 dies

76.05€

5 dies


29.25€

Juny


16 dies

93.60€

12 dies

70.20€

4 dies


23.40€

Els

becats

pagaran

la

part

proporcional

que

els

correspongui,

segons

el

percentatge

d'atorgament del Consell Comarcal.Modificació de quota durant el curs

L'alta, baixa o canvi del quota al servei s'haurà de notificar per escrit amb signatura del pare/mare i fer arribar a Alessa mitjançant monitora menjador o per correu electrònic (gestiorebuts@grupoalessa.com), abans del dia 5 de cada mes.

Devolució de rebuts

El fet de no pagar una mensualitat implicarà que I’alumne no pugui continuar fent ús de menjador. L'impagament es notificarà amb una carta i hi haurà un recàrrec de 6€ corresponent a les despeses ocasionades.

Un cop s'hagi abonat el deute podrà continuar fent ús del servei mitjançant I'abonament de la quota al compte d'Alessa abans del dia 5 de cada mes.

Sol·licitud de dades

Per poder fer ús d'aquest servei, cal complimentar la fitxa adjunta i retornar-la a la monitora del menjador abans del dia 9 de Setembre.

Aquests sistema de cobrament ha estat revisat aprovat per I'AMPA de l'Escola Teresa Bergada a 1 de Setembre de 2010.